Wednesday, 24/07/2019 - 13:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụy Vân

Chí công vô tư (GDCD 9-Tiết 1)

Bµi 1: TiÕt 1.                         ChÝ c«ng v« tu

 

A-Môc tiªu bµi häc:

Gióp HS:

1. VÒ 2000 ; kiÕn thøc:

- HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t­; Nh÷ng biÓu hiÖn cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­; V× sao cÇn ph¶i chÝ c«ng v« t­?

2. VÒ kÜ n¨ng:

- BiÕt ph©n biÖt c¸c hµng vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ hoÆc kh«ng chÝ c«ng v« t­ trong cuéc sèng hµng ngµy.

- BiÕt tù  kiÓm tra  hµnh vi cña m×nh vµ rÌn luyÖn trë thµnh ng­êi cã chÊt CCVT.

3. VÒ th¸i ®é:    

- BiÕt quÝ träng vµ ñng hé nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­.

            - BiÕt phª ph¸n, ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh tù t­ tù lîi, thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc.

B-Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn:

- SGK, SGV GDCD 9.

- Tranh ¶nh, b¨ng h×nh thÓ hiÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.

- TruyÖn, tôc ng÷, ca dao thÓ hiÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­.

C. C¸c H§ d¹y-häc chñ yÕu:

1. Tæ chøc:        SÜ sè:    9A:              9B:             9C.

2. KiÓm tra: KT sù chuÈn bÞ cña HS.

3. Bµi míi: GT bµi: ChÝ c«ng v« t­ lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt ®Ñp, trong s¸ng vµ cÇn thiÕt cña tÊt c¶ mäi ng­êi. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ ®iÒu ®ã, h«m nay chóng ta cïng nhau t×m hiÓu.

 

- GV yªu cÇu HS ®äc vµ ph©n tÝch truyÖn: (SGK)

   + T« HiÕn Thµnh mét tÊm g­¬ng vÒ CCVT.

   + §iÒu mong muèn cña B¸c Hå.

- HS tr¶ lêi c©u hái SGK-4.

- Chia HS lµm 3 nhãm th¶o luËn:

   + Nhãm 1: c©u 1.

   +Nhãm 2: c©u 2.

   +Nhãm 3: c©u 3.

-§¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr¶ lêi.

 

 

 

 

 

?Em hiÓu thÕ nµo lµ CCVT?

 

 

 

 

?T¸c dông cña phÈm chÊt CCVT ®èi víi ®êi sèng céng ®ång?

 

 

?Em ®· rÌn luyÖn vµ ñng hé phÈm chÊt CCVT nh­ thÕ nµo?

 

 

?Muèn lµm giµu b»ng bµn tay khèi ãc cña m×nh nh­ng vay vèn nhµ n­íc.C¸ch lµm giµu ®ã cã chÝnh ®¸ng kh«ng? Gi¶i thÝch?

?Mét ng­êi lu«n nãi vÒ CCVT nh­ng khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc l¹i nhËn tiÒn hèi lé, lµm sai lÖch hå s¬… Th× cã ph¶i lµ CCVT kh«ng? Gi¶i thÝch?

 

- HS ®äc vµ nªu YC bµi tËp 1.

 

 

 

      

 

 

 

 

- HS ®äc vµ nªu YC  BT 2

I. §Æt vÊn ®Ò:

- HS tr¶ lêi theo c©u hái.

- GV ®¸nh gi¸, tãm t¾t ý chÝnh.

- C©u 1: T« HiÕn Thµnh dïng ng­êi lµ hoµn toµn chØ c¨n cø vµo viÖc ai lµ ng­êi cã kh¶ n¨ng g¸nh v¸c ®­îc CV chung cña ®Êt n­íc, chø kh«ng thiªn vÞ nÓ t×nh th©n->Chøng tá «ng lµ ng­êi thËt sù c«ng b»ng kh«ng thiªn vÞ vµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i, xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung.

- C©u 2: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp CM cña B¸c lµ mét tÊm g­¬ng s¸ng->B¸c  nhËn ®­îc t×nh c¶m trän vÑn cña ND ®èi víi B¸c.

- C©u 3: Nh÷ng viÖc lµm cña T« HiÕn hµnh vµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh thÓ hiÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t­. §iÒu ®ã mang l¹i lîi Ých cho tËp thÓ vµ céng ®ång.

II. ND bµi häc:

1. Kh¸i niÖm:

ChÝ c«ng v« t­ lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng­êi, thÓ hiÖn sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i, xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung, ®Æt lîi Ých chung lªn trªn lîi Ých c¸c nh©n.

2. T¸c dông:

- CCVT mang l¹i l¬Þ Ých cho céng ®ång, gãp phÇn lµm cho §N thªm giµu ®Ñp, XH c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.

3. RÌn luyÖn:

- Kh«ng ph¶i chØ qua lêi nãi mµ cÇn ph¶i thÓ hiÖn b»ng viÖc lµm vµ hµnh ®éng cô thÓ trong cuéc sèng hµng ngµy ë mäi lóc, mäi n¬i.

- ñng hé vµ t«n träng ng­êi chÝ c«ng v« t­, phª ph¸n nh÷ng hµnh ®éng vô lîi c¸ nh©n thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc.

*Liªn hÖ:

- §ã kh«ng ph¶i lµ biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng chÝ c«ng v« t­.

- §ã chØ lµ nh÷ng kÎ ®¹o ®øc gi¶ (Gi¶ danh chÝ c«ng v« t­) chø kh«ng ph¶i lµ ng­êi thùc sù CCVT.

III. LuyÖn tËp:

1. Bµi 1:

- Nh÷ng hµnh vi(d vµ e) thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t­ v× Lan vµ bµ Nga ®Òu gi¶i quyÕt c«ng viÖc xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung.

- Nh÷ng hµnh vi( a,b,c,®) thÓ hiÖn kh«ng chÝ c«ng v« t­ v× hä ®Òu xuÊt ph¸t trõ lîi Ých c¸c nh©n hay do t×nh c¶m riªng t­ chi phèi mµ gi¶i quyÕt c«ng viÖc mét c¸ch thiªn lÖch kh«ng c«ng b»ng.

2. Bµi 2:

- T¸n thµnh víi quan ®iÓm (d,® ).

- Kh«ng t¸n thµnh víi c¸c quan ®iÓm sau:

   + Quan ®iÓm (a) v× CCVT lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt ®Ñp, cÇn thiÕt cho tÊt c¶ mäi ng­êi chø kh«ng chØ víi ng­êi cã chøc cã quyÒn.

   + Quan ®iÓm ( b ) CCVT ®em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ, céng ®ång x· héi. Mäi ng­êi ®Òu CCVT th× ®Êt n­íc giµu m¹nh, XH tèt ®Ñp, ND Êm no h¹nh phóc.

   + Quan ®iÓm (c) CCVT cÇn ®­îc rÌn luyÖn ngay tõ khi cßn nhá th«ng qua lêi nãi, viÖc lµm hµng ngµy trong quan hÖ ®èi sö víi mäi ng­êi xung quanh.

 

4. Cñng cè:    - Kh¾c s©u ND bµi häc

- Liªn hÖ thùc tÕ.

5. HD vÒ nhµ: - Häc bµi, lÊy thªm vÝ dô, lµm BT cßn l¹i.

 - ChÈn bÞ tr­ưíc bµi: Tù chñ.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 07 : 230
Năm 2019 : 3.548